Kreisā mala
Labā mala

PROMOCIJAS PADOME

Promocijas padome tiek izveidota uz sešiem gadiem doktora zinātniskā grāda mākslas zinātnē piešķiršanai. Padome tiek izveidota ar Senāta lēmumu no Latvijas Zinātņu padomes (LZP) mākslas zinātnes ekspertiem. Padomē jābūt vismaz pieciem cilvēkiem. Latvijas Mākslas akadēmijas Promocijas padomes priekšsēdētājs var būt tikai tāds LZP apstiprināts eksperts, kas strādā pedagoģisko un/vai zinātnisko darbu Latvijas Mākslas akadēmijā vai kādā no tās apakšstruktūrām. Savukārt Padomes sekretārs var nebūt tās loceklis.

Promocijas padomes sastāvs:

Promocijas padomes pamatsastāvs:
Priekšsēdētājs Dr.habil.art. Eduards Kļaviņš,
padomes locekļi:
Dr.habil.art Ojārs Spārītis,
Dr.art Rūta Kaminska,
Dr.art. Silvija Grosa,
Dr.art Elita Grosmane.

Padomes sastāvu var paplašināt, pieaicinot 1-2 nozares ekspertus, atbilstoši aizstāvāmās disertācijas tēmai.