Kreisā mala
Labā mala
IESPĒJA APGŪT LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJĀ PASNIEGTOS STUDIJU KURSUS KLAUSĪTĀJA STATUSĀ 

Studiju kursi, ko apgūst Latvijas Mākslas akadēmijā studējošie, pieejami arī citiem interesentiem, kas nav Akadēmijas studenti, bet vēlas papildināt zināšanas un prasmes mākslā, dizainā, mākslas zinātnē vai kultūras teorijā. Klausītāja statusā iespējams piedalīties dažādos kursos, taču par katru priekšmetu ir jāvienojas individuāli ar interesējošā kursa pasniedzēju.

Ar studiju programmu un lekciju grafiku iespējams iepazīties Latvijas Mākslas akadēmijas mājas lapā, sadaļā „Studentiem”. Neilgi pirms katra semestra sākuma mājas lapā tiek publicēti gaidāmā semestra lekciju grafiki bakalaura un maģistra programmās studējošajiem. Lekciju grafikā uzmeklējiet interesējošā kursa pedagogu un sazinieties par iespēju kursu apmeklēt klausītāja statusā (pasniedzēju kontaktus iespējams atrast www.lma.lv pie attiecīgās katedras personāla vai rakstot uz e-pastu lma@lma.lv). Ja kursa docētājs apstiprina, ka kursam interesenti klausītāja statusā var pievienoties, tad Jums būs jāaizpilda iesniegums un jāiesniedz tas Studiju daļā (par bakalaura līmeņa kursiem) vai Maģistrantūrā (par maģistra līmeņa kursiem), jānoslēdz līgums un jānokārto citas formalitātes.

Katrs pieprasījums tiek izskatīts individuāli, jo Mākslas akadēmija piedāvā daudz specializētu kursu mākslā un dizainā, kuru pieejamība klausītājiem ir atkarīga gan no interesenta priekšzināšanām, gan no Akadēmijas iespējas kursā uzņemt jaunu kursantu. Jāņem vērā, ka reizēm jaunu kursantu uzņemšanu ierobežo pieejamās telpas un aprīkojums.

Maksa ir atkarīga no katra kursa kredītpunktu daudzuma (bakalaura programmas kredītpunktu tabulas aplūkojamas šeit, maģistra programmas - šeit). Cena par vienu kredītpunktu ir EUR 100,00.

Apmeklēt lekcijas un nodarbības klausītāja statusā var ikviens, kam ir studiju līmenim atbilstoša izglītība – bakalaura programmas kursi pieejami klausītājiem, kas ieguvuši vidējo izglītību, un maģistra programmas kursi pieejami klausītājiem, kas ieguvuši augstāko izglītību. Pēc sekmīgas lekciju kursa apgūšanas un prasību izpildes Latvijas Mākslas akadēmija izsniedz apliecinājumu par apgūto kursu.