Kreisā mala
Labā mala
Stikla mākslas apakšnozare un katedra

Dibināšans gads: 1992.

Stikla mākslas katedra tīmeklī: FacebookTwitter.

Stikla mākslas apakšnozares studiju mērķis ir nodrošināt studējošajiem jaunrades un pētnieciskā darba prasmes, paralēli apgūstot un izmantojot stikla mākslā izmantojamos izteiksmes līdzekļus: materiālus, tehnikas un tehnoloģijas.

Bakalaura programmas obligāto izvēles studiju kursu saturā ietilpst dažādu kompozīcijas veidu apguve plaknē un telpā:
1. Plaknes uzdevumi tiek risināti stikla glezniecībā un vitrāžā.
2. Telpiski konstruktīvie aspekti tiek apgūti stikla objektu un skulptūru jaunradē un izgatavošanā.
3. Programmas neatņemama sastāvdaļa ir zīmēšana, gleznošana un veidošana.
4. Vienlaicīgi ar kompozīcijas uzdevumu risinājumiem studenti pakāpeniski apgūst iemaņas gandrīz visās stikla apstrādes tehnikās.

Par nozīmīgu aspektu uztverot sadarbību, programmas ietvaros ir izveidota saikne ar tādām Mākslas akadēmijas nodaļām kā Glezniecības, Tēlniecības, Vides mākslas un citām.

Līdzās ikgadējiem Erasmus programmas ietvaros pieejamajiem studiju apmaiņas braucieniem būtiski ir arī sadarbības projekti ar tuvāko kaimiņvalstu mākslas augstskolu stikla mākslas un dizaina specializācijas studentiem un pasniedzējiem, kā arī ar vietējām stikla ražotnēm.

Stikla mākslas meistardarbnīca maģistrantūras programmā dod iespēju individuāli padziļināt zināšanas, attīstīt radošās un amata prasmes brīvi izvēlētos stikla mākslas specializācijas virzienos, savienojot radošus projektus ar neatkarīgu pētniecību.

Strukturāla pieeja mākslas darba radīšanā stiprina prasmi saskatīt saikni starp ideju, darba procesu un izvēlēto stikla apstrādes tehniku. Tā virza radīt kompozīciju, savienojot visus minētos komponentus vienā veselumā. Tajā pašā laikā būtiska loma radošā darba attīstībā un individuālā rokraksta veidošanās procesā ir eksperimentam.

Stikla mākslas apakšnozares darba kvalitāti apliecina studentu un mākslinieku dalība starptautiskos mākslas projektos, iegūtās atzinības un mākslinieku vispusības, radošā potenciāla novērtējums darba tirgū.

Vasaras studiju ciklā būtiska loma ir dabas studijām plenēra zīmēšanā un gleznošanā, stikla mākslas izstāžu menedžmentā, restaurācijā.

Stikla mākslas apakšnozarei ir sava darbnīca. Stikla mākslas katedra aktīvi attīsta tās tehnoloģisko bāzi, finansējumu iegūstot gan tieši no Mākslas akadēmijas budžeta, gan arī konkursu kārtībā.

Noderīga informācija:
- Personāls
- Galerija
- Mācību priekšmeti

Katedras vadītāja:
asociētā profesore Vineta Groza

Katedras docētāji:
- profesore Inguna Audere;
- docente Sandra Utāne;
- docente Ilze Dūdiņa;
- docente Inita Ēmane;
- izglītības metodiķe Ingrīda Līva.

Kontaktinformācija:
E-pasts: stikla.katedra@lma.lv