Kreisā mala
Labā mala

Vides mākslas apakšnozare un katedra

Dibināšanas gads: 1961.

Studijas vides mākslas specializācijā sagatavo studējošos radošai darbībai abās cieši saistītajās jomā: vides un interjera dizainā un vides mākslā, kuru pārzināšana, nenoliedzami, savstarpēji bagātina kā jauno vides dizaineru, tā arī vides mākslinieku sniegumu. Specializācijas studiju kursu tēmās ietilpst arī mēbeļu dizaina projektēšana un prototipu izstrāde.

Ja par vides un interjera dizaina virsuzdevumu var uzskatīt cilvēka un viņa radītās telpas optimālas mijiedarbības nodrošināšanu, tad vides mākslu varētu raksturot kā mākslas veidu, kurā tieši cilvēka un viņa radītās telpas un to nosakošo objektu attiecības kalpo par māksliniecisko vēstījumu veidojošajiem līdzekļiem.

Vides mākslas studiju programmā ietilpst plašu teorētisko un praktisko zināšanu apguve, kas nodrošina nepieciešamās iemaņas jaunu funkcionāli pielietojamu objektu, telpu, ēku un vides projektu izstrādei. Projektēšanas uzdevumu saturs ir veidots tā, lai studenti apgūtu gan relatīvi vienkāršas telpiskās vides reorganizācijas iemaņas, būtu kompetenti mēbeļu un sadzīves priekšmetu projektēšanā, gan arī spētu radīt komplicētus funkcionāli arhitektoniskus un mākslinieciski izteiksmīgus vides objektus. Studējošie apgūst arī nepieciešamās darba iemaņas interjeru un telpas objektu projektēšanai, izmantojot kā tradicionālos, tā arī modernos projektēšanas līdzekļus, ieskaitot datoru atbalstītu projektēšanu, kura tiek veikta ar īpaša programmnodrošinājuma palīdzību.

Vides mākslas katedras kompozīcijas obligātās izvēles studiju kursu uzdevumu saturā ietilpst:
1. Telpas iekārtošanas pamati, vispārējie kompozīcijas uzbūves principi un dizainera kvalifikācijai nepieciešamās teorētiskās disciplīnas: materiālu tehnoloģijas, inženierpsiholoģija, tēlotāja ģeometrija, rasēšana un perspektīve, ergonomika, bionika, tektonika, krāsu mācība un izstrādājumu funkcionālā analīze.
2. Kompozicionālās projektēšanas uzdevumi ar pieaugošu sarežģītības pakāpi un loģisku pēctecību, katrā studiju semestrī realizējot divus metodiski nodalītus studiju uzdevumus. Studējošie apgūst darba iemaņas ar klasiskiem un moderniem projektēšanas darba paņēmieniem, tajā skaitā ar grafiskajām un telpiskajām datorprogrammām: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, ArhiCad, AutoCad, 3D Studio Max.
3. Praktisko studiju gaitā projekti tiek realizēti modeļu un maketu formā, kā rezultātā studenti iepazīstas ar dažādiem materiāliem - ģipsi, stiklu, koku, metālu, plastmasu un to apstrādes paņēmieniem. Par īpašu jauno vides mākslinieku jaunrades jomu ir jāuzskata aktīvi eksperimenti ar vizuāli plastisko mākslu izteiksmes līdzekļiem, konfrontējot tos ar netradicionālu materiālu un mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu pielietojumu.
4. Speciālie mākslas priekšmeti. Formas, krāsas un telpas izjūtu attīstīšanai studenti apgūst plaknes (2D) un telpas (3D) organizācijas principus, mācās zīmēšanu, gleznošanu, veidošanu un speciālo formveidi.

Vides mākslas katedrai ir savas darbnīcas un laboratorija.

Noderīga informācija:
- Personāls
- Studentu darbi
- Mācību priekšmeti

Katedras vadītājs:
profesors Jānis Andris Osis

Katedras docētāji:
- asociētais profesors Oļegs Tillbergs;
- asociētā profesore Inguna Elere;
- asociētais profesors Juris Krūmiņš;
- docents Vladimirs Bekmanis;
- docente Baiba Bogdane;
- docente Sandra Levāne;
- docents Martins Vizbulis;
- docents Henrijs Sinkevičs;
- laboratorijas vadītājs Imants Bērziņš.