Kreisā mala
Labā mala
MĀKSLAS ZINĀTNES NODAĻA

Mākslas zinātnes studiju virsuzdevums ir mākslas zinātnes un vizuālās kultūras teorijas jautājumu apguve, kas ļauj iegūtās zināšanas un pieredzi izmantot dažādu mākslas un kultūras realizācijas formu pētniecībā, vienlaikus sasaistot radoši praktisko un pētniecisko pieredzi, nodrošinot mūsu civilizācijas mākslinieciskā mantojuma izzināšanu, interpretāciju un saglabāšanu.

Mākslas zinātnes nozares programmas ir Latvijas Mākslas akadēmijas studiju integrāla sastāvdaļā, kas nodrošina mācību, jaunrades un zinātniskā darba uzdevumu realizācijas intelektuālo, teorētiski vēsturisko un metodoloģisko komponentu. Mākslas zinātnes nodaļā tiek padziļināti studēti dažādi mākslas zinātnes un kultūras teorijas jautājumi. Šo studiju ietvaros studenti var specializēties mākslas zinātnē un restaurācijā.

Mākslas zinātnes un kultūras teorijas virzienu pamato Akadēmijas stratēģiskā orientācija uz augsti kvalificētu, mūsdienīgu speciālistu sagatavošanu Vizuālās mākslas, Vizuāli plastiskās mākslas, Audio-vizuālās mediju mākslas, Dizaina un Mākslas zinātnes nozarēs, kas ir iespējams savienojot mākslinieciskās izglītošanas, jaunrades un pētniecisko praksi ar konceptuāli teorētiskiem tās priekšnoteikumiem un metodēm, kā arī ņemot vērā nozaru vēsturisko dimensiju. Organizējot Mākslas akadēmijas studijas kā radošu laboratoriju vārda plašākā nozīmē, teorētiskā un vēsturiskā informācija kļūst par tās nepieciešamiem instrumentiem.

Mākslas, dizaina, mākslas zinātnes nodaļu studenti bakalaura, maģistra un doktorantūras studiju līmeņos apgūst lekciju kursos, semināros, patstāvīgā darbā vispārējās mākslas vēstures un teorijas, kā arī ar šīm pamatnozarēm saistītu citu disciplīnu atziņas, vienlaikus iedziļinoties Latvijas un tai tuvāko reģionu mākslā un kultūrā, kas veido akadēmijas studiju nacionālo specifiku. Profesijai nepieciešamāko disciplīnu tematika ietver vizuāli plastisko mākslu teorētiskos pamatus un estētiku, antīkās pasaules, Rietumeiropas viduslaiku, renesanses, jauno un visjaunāko laiku mākslas vēsturi līdz pat pēdējām parādībām, Latvijas senāko un jaunāko periodu dažādās mākslas nozares, Baltijas un tuvāko kaimiņzemju svarīgākos pieminekļus un aktualitātes, ieskatu fotomākslas vēsturē. Pamatdisciplīnu kulturoloģisko fonu veido lekciju kursi un nodarbības vispārējā kultūras vēsturē un filozofijas vēsturē, psiholoģijā, kultūras semiotikā u.c.

Mākslas zinātnes nodaļā var studēt sekojošās apakšnozarēs:
- Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas apakšnozare
- Restaurācijas apakšnozare

Mākslas zinātnes nodaļā darbojas arī Humanitāro zinātņu katedra, kas Akadēmijas studentiem nodrošina vispārēja rakstura humanitāros kursus.

Mākslas zinātnes nodaļas vadītāja ir profesore Silvija Grosa.