Kreisā mala
Labā mala
HUMANITĀRO PRIEKŠMETU BLOKS. OBLIGĀTĀ DAĻA.
Rietumu mākslas vēsture
Latvijas mākslas vēsture
Kultūras vēsture
Psiholoģija
Svešvaloda

VISPĀRĒJO MĀKSLAS PRIEKŠMETU BLOKS. OBLIGĀTĀ DAĻA.
Zīmēšana / Skicēšana
Gleznošana
Tektonika

APAKŠNOZARES SPECIĀLO PRIEKŠMETU BLOKS. OBLIGĀTĀS IZVĒLES DAĻA.
Kompozīcija
Glezniecības tehnoloģija
Anatomija

VASARAS STUDIJU POSMS. OBLIGĀTĀ DAĻA.
Zīmēšana
Gleznošana
Jaunrade un Materiālu studijas

BAKALAURA DARBS. OBLIGĀTĀ DAĻA.
Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana

IETEIKTIE BRĪVĀS IZVĒLES STUDIJU KURSI.
Filozofijas vēsture
Ikonogrāfija
Stilu teorija
Tuvo reģionu mākslas vēsture
Mediju māksla
Veidošana
Datorstudijas