Kreisā mala
Labā mala
ERASMUS+ programma

Sākot ar 2014./2015. studiju gadu, sāks darboties Eiropas Komisijas jaunā Eiropas Savienības atbalsta programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+”. „Erasmus+” apvienos vienā programmā vairākas pašreizējās ES atbalsta programmas (tajā skaitā „Comenius”, „Leonardo da Vinci”, „Grundtvig”, „Erasmus”, „Jean Monnet”, mācību braucienu apakšprogrammas, „Erasmus Mundus”, „Tempus” u.c.) un aizstās tās ar vienu. Programma ilgs no 2014. līdz 2020. gadam. Tās ietvaros turpināsies arī studentu mobilitāte. Jaunā programma ieviesīs vairākas izmaiņas studiju mobilitātē, kuras studentiem pavērs vēl plašākas iespējas.

Latvijas Mākslas akadēmijai piešķirta „Erasmus” universitātes harta – Eiropas Komisijas izsniegts dokuments, kas dod iespēju augstākās izglītības institūcijai piedalīties „Erasmus+” programmas aktivitātēs no 2014. līdz 2020. gadam.

Erasmus kods: LV RIGA04
Erasmus hartas numurs: 60334-LA-1-2014-1-LV-E4AKA1-ECHE

„Erasmus+” programmā studentiem ir iespēja konkursa kārtībā saņemt stipendijas un studēt Latvijas Mākslas akadēmijas partneraugstskolās, kā arī veikt praksi dažādās Eiropas valstīs. Stipendijas domātas, lai palīdzētu segt ar studijām un praksi ārzemēs saistītās izmaksas. „Erasmus+” programmā tiek uzsvērts, ka tā sniedz tikai daļu no mobilitātes izmaksu segšanai nepieciešamajiem līdzekļiem. Studentam arī pašam jārūpējas par papildu finansējuma nodrošināšanu.

Stipendijas „Erasmus+” programmā drīkstēs saņemt arī tie studenti, kuri jau ir piedalījušies studiju vai prakses mobilitātē iepriekšējā studiju līmenī (bakalaura, maģistra vai doktorantūras) un saņēmuši „Erasmus” stipendiju Mūžizglītības programmā.

Atkārtotas „Erasmus” mobilitātes gadījumā ir jāievēro sekojošie nosacījumi:
• ja „Erasmus+” mobilitāte notiek tajā pašā studiju līmenī, kurā students agrāk jau saņēmis „Erasmus” stipendiju, tad kopējais mobilitātes ilgums šajā studiju līmenī nevar pārsniegt 12 mēnešus (rēķinot kopā studiju un prakses mobilitāti, rēķinot kopā mobilitātes ilgumu „Erasmus” un „Erasmus+” ietvaros);
• vienā studiju līmenī ir pieļaujami vairāki studiju mobilitātes un prakses mobilitātes periodi, tomēr to kopējais ilgums vienā studiju līmenī nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus;
• minimālais vienas studiju mobilitātes periods ir 3 mēneši, maksimālais 12 mēneši viena studiju līmeņa ietvaros;
• minimālais vienas prakses mobilitātes periods ir 2 mēneši, maksimālais 12 mēneši viena studiju līmeņa ietvaros;
• „Erasmus+” stipendiju prakses mobilitātei drīkstēs saņemt arī gada laikā pēc studiju beigšanas, ja pieteikums prakses mobilitātei ir bijis iesniegts pēdējā studiju gadā.

Stipendijas apjoms ir atkarīgs no augstskolai piešķirtā „Erasmus” finansējuma apjoma un izbraucošo studentu skaita. Pieļaujamos stipendiju apjomus mobilitātei „Erasmus+” programmā uz visām programmas valstīm noteiks Valsts izglītības attīstības aģentūra. 

Sīkāka informācija:
- „Erasmus+” studijas;
- „Erasmus+” prakse.
Latvijas Mākslas akadēmijas Ārlietu un izstāžu daļa ik gadu organizē „Erasmus prezentāciju dienas”, kur iespējams gan iepazīt iepriekšējā studiju gada „Erasmus” studentu praksēs gūto pieredzi prezentācijās. Vairāk par studentu praksēm iespējams izlasīt sadaļā „Erasmus pieredze” (klikšķināt šeit)