Kreisā mala
Labā mala
ERASMUS+ studijas

Reizi gadā, lielākoties februārī, Ārlietu un izstāžu daļa izsludina programmas Erasmus+ stipendiju konkursu nākošā studiju gada studiju mobilitātēm jebkurā no Latvijas Mākslas akadēmijas sadarbības augstskolām Erasmus+ dalībvalstīs un partnervalstī Šveicē.

Studijas iespējams īstenot Erasmus+ programmas dalībvalstīs: Austrijā, Beļģijā, Bulgārijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Horvātijā, Igaunijā, Īrijā, Islandē, Itālijā, Kiprā, Lielbritānijā, Lietuvā, Lihtenšteinā, Luksemburgā, Maķedonijā, Maltā, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Turcijā, Ungārijā, Vācijā un Zviedrijā, kā arī Erasmus+ partnervalstī Šveicē.

Balstoties uz noslēgtajiem sadarbības līgumiem, katrā no augstskolām ir atšķirīgs studiju vietu skaits, kā arī nodaļu un studiju kursu piedāvājums, ar kuru var iepazīties izsludinātā konkursa materiālos, Akadēmijas mājas lapā vai Ārlietu un izstāžu daļā. Kopējais vakanto studiju vietu skaits viesaugstskolās tiek aprēķināts, ņemot vērā piešķirto Eiropas Komisijas finansējumu konkrētajam studiju gadam, taču vidēji ik gadu tas ir no 30 līdz 40 studiju vietām viena akadēmiskā gada ietvaros.

Erasmus+ programmā ir atļauts studēt Bakalaura programmas 2., 3. un 4. kursa studentiem un Maģistra programmas 1. un 2. kursa studentiem, kā arī Doktorantūras 1., 2. un 3. kursa studentiem. Bakalaura programmas 4. kursa, Maģistra programmas 2. kursa un Doktorantūras programmas 3. kursa studenti studijās var doties tikai rudens semestrī.

Erasmus+ mobilitātē students drīkst doties vairākkārt, nepārsniedzot 12 mēnešu mobilitātes ilgumu katrā no studiju līmeņiem. Tas nozīmē, kas students, kurš jau ir izmantojis Erasmus stipendiju, var pretendēt uz Erasmus+ stipendiju jaunai mobilitātei. Tā kā programma Erasmus+ paredz 3 – 12 mēnešu ilgu mobilitāti katrā no studiju līmeņiem (Bakalaura, Maģistra un Doktorantūras), tad attiecīgi jau izmantotais mobilitātes mēnešu skaits studijās un/vai praksē tiek summēts ar jaunās mobilitātes studiju un/vai prakses mēnešu skaitu. Vienā studiju līmenī drīkst realizēt vairākas mobilitātes, nepārsniedzot 12 mēnešus.

Minimālais studiju mobilitātes periods ir 3 mēneši, savukārt maksimālais 12 mēneši viena studiju līmeņa ietvaros.

Stipendiju apjomu Erasmus+ programmā uz visām programmas dalībvalstīm nosaka Valsts izglītības attīstības aģentūra, un tas ir atkarīgs no Eiropas Savienības finansējuma un Latvijas Valsts piešķirtā līdzfinansējuma apjoma attiecīgajam studiju gadam. Stipendijas domātas, lai palīdzētu segt ar studijām ārvalstīs saistītās izmaksas, taču negarantē visu izdevumu segšanu.

Lai pieteiktos stipendiju konkursā, līdz konkursā noteiktajam termiņam drukātā veidā jāiesniedz:

• Aizpildīta Erasmus+ stipendiju konkursa pieteikuma anketa;
• CV (angļu valodā);
• Motivācijas vēstule (angļu valodā);
• Apliecinājums par svešvalodas prasmi (valodas kursu sertifikāta kopija, valodas centralizētā eksāmena sertifikāta kopija, atzīmju grāmatiņas kopija ar atzīmi svešvalodā, un tml.);
• Portfolio.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš 2018./2019. studiju gada Erasmus+ studiju stipendiju konkursam: BEIDZIES! (2018. gada 2.martā)

Noderīgi dokumenti pieteikuma sagatavošanai:

Pieteikuma anketa / pieteikuma sagatavošanas noteikumi / stipendiju likmes
Latvijas Mākslas akadēmijas Ārlietu un izstāžu daļa ik gadu organizē "Erasmus+ prezentāciju dienu", kur iespējams iegūt detalizētāku informāciju par Erasmus+ programmu un iepazīt iepriekšējo studiju gadu studentu gūto pieredzi augstskolās un prakses vietās, taču studenti ir laipni gaidīti arī Ārlietu un izstāžu daļā O., T., un C. laikā no 10.00 līdz 17.00, lai saņemtu atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem. Vairāk par studentu pieredzi iespējams izlasīt sadaļā  "Erasmus+ pieredze".
INFORMĀCIJA APSTIPRINĀTAJIEM STUDENTIEM

Kas jādara pirms došanās uz viesaugstskolu?
• Students kopā ar LMA Ārlietu un izstāžu daļas koordinatori iepazīstas ar pieteikumu iesniegšanas kārtību un termiņu partneraugstskolā un laicīgi sagatavo nepieciešamos pieteikuma dokumentus nosūtīšanai uz izvēlēto partneraugstskolu. Gadījumā, ja pieteikums jāiesniedz elektroniski, students pieteikumu aizpilda online pieteikšanās sistēmā.
• Gadījumā, ja partneraugstskola studentu neapstiprina, LMA Ārlietu un izstāžu daļa palīdz atrast citu alternatīvu apmaiņas studijām, ņemot vērā pieteikšanās termiņus partneraugstskolās.
• Pēc studiju apstiprinājuma partneraugstskolā LMA studentam jāveic sekojošais:
1.  Jāsazinās ar uzņemošās partneraugstskolas Erasmus+ koordinatoru par Erasmus+ mobilitāti – jānoskaidro studiju programma, iespējas dzīvesvietas meklēšanā utt.
2. Jānoslēdz studiju līgums (Learning Agreement) starp LMA, partneraugstskolu un studējošo, kas paredz izvēlēto studiju programmu un kredītpunktu skaitu. LMA partneraugstskolā students izvēlas studiju kursus, kas atbilst viņa studiju virzienam un līmenim – 27 ECTS I semestrī, 33 ECTS II semestrī vai 60 ECTS gadā.
3. Jānoslēdz finansējuma līgums par piešķirto Erasmus+ stipendiju un mobilitātes noteikumiem.
4. Jāpiesakās un jāsaņem Eiropas Veselības apdrošināšanas karte (EVAK) un jāveic nepieciešamā apdrošināšanās.
• Pēc finansējuma līguma noslēgšanas, studentam tiek ieskaitīta Erasmus+ stipendijas daļa
• Pēc uzaicinājuma saņemšanas savā e-pastā, students elektroniski izpilda pirmo valodas novērtējuma testu.

Kas jādara atrodoties viesaugstskolā?
• Ierodoties partneraugstskolā, jādodas pie Erasmus+ koordinatora parakstīt apstiprinājuma vēstule (Letter of Confirmation), kas apliecina, ka students ir ieradies partneraugstskolā.
• Studentam jāievēro noslēgtā Erasmus+ finansējuma līguma noteikumi, jāpavada partneraugstskolā pilns studiju periods, jāapmeklē lekcijas/darbnīcas un jānokārto nepieciešamie eksāmeni vai citi pārbaudījumi.
• Jebkādu problēmu vai neskaidrību gadījumā jāsazinās ar LMA Ārlietu un izstāžu daļu, un jebkuras izmaiņas studiju programmas līgumā (Learning Agreement) nevilcinoties rakstiski jāsaskaņo ar LMA un partneraugstskolu.
• Studiju perioda beigās no partneraugstskolas Erasmus+ koordinatora jāsaņem sekmju izrakstu (Transcript of Records), kurā jāatspoguļojas sekmju rezultātiem un iegūtajiem ECTS kredītpunktiem, studiju līgumu (Learning Agreement), ja tas nav jau iepriekš atsūtīts uz LMA, kā arī pilnībā aizpildītu apstiprinājuma vēstuli (Letter of Confirmation).

Kas jādara pēc atgriešanās no viesaugstskolas?
• Atgriežoties no studijām partneraugstskolā, ne vēlāk kā divu nedēļu laikā students Ārlietu un izstāžu daļā iesniedz Erasmus+ mobilitāti apstiprinošu apliecinājumu no partneraugstskolas (Letter of Confirmation), apstiprinātu līgumu par studiju programmu un kredītpunktiem (Learning Agreement), kā arī sekmju izrakstu (Transcript of Records).
• Ja students Erasmus+ studiju laikā ir ieguvis vairāk nekā 30 ECTS semestrī vai 60 ECTS gadā, Studiju daļa vai Maģistratūra pieņem lēmumu par pārsniegto kredītpunktu iekļaušanu studenta sekmēs.
• Ja studijās partneraugstskolā students nav ieguvis nepieciešamo kredītpunktu skaitu, atgriežoties no studijām partneraugstskolā, studentam jānokārto papildus priekšmets/i, iepriekš vienojoties ar savu katedras vadītāju un Studiju daļu vai Maģistratūru.
• Pēc uzaicinājuma saņemšanas savā e-pastā, students izpilda otro (noslēdzošo) valodas novērtējuma testu.
• Viena mēneša laikā pēc atgriešanās no partneraugstskolas students Erasmus+ elektroniskās uzskaites sistēmā aizpilda individuālo Erasmus+ mobilitātes atskaiti (Individual Participant Report).
• Viena mēneša laikā pēc atgriešanās students e-pastā inta.rubule@lma.lv iesūta atskaiti – studiju mobilitātes aprakstu latviešu valodā un vizuālos materiālus saskaņā ar norādītajām vadlīnijām atskaites sagatavošanā:
• Apraksts (WORD formātā) vismaz divu A4 lapaspušu apjomā brīvā formā, kas sastāv no šādām sadaļām:
1. Kāpēc izvēlējies piedalīties Erasmus+ studiju mobilitātē un kāda bija pieredze sadarbībā ar LMA un partneraugstskolu pirms un pēc mobilitātes, gan tās laikā?
2.  Pilsētvide
3. Sadzīve un valoda (arī spilgtākie iespaidi dzīvojot ārpus Latvijas studiju perioda laikā)
4. Partneraugstskola
5. Vērtējums un atziņas (arī profesionālie un personiskie ieguvumi no studiju mobilitātes, praktiski padomi citiem studentiem, kuri apsver iespēju piedalīties mobilitātē)
• 10 fotogrāfijas (JPG formātā) labā kvalitātē no pilsētas, partneraugstskolas, studiju procesa, sadzīves, un tml.
• Pēc visu atskaišu dokumentu nodošanas studentam tiek pārskaitīta Erasmus+ stipendijas atlikusī daļa.
• Nākamā mācību gada laikā students piedalās Ārlietu un izstāžu daļas organizētajā Erasmus+ prezentāciju dienā ar prezentāciju saskaņā ar Ārlietu un izstāžu daļas izstrādātajām vadlīnijām tās sagatavošanā.

Nepieciešamie dokumenti studiju mobilitātei: