Kreisā mala
Labā mala
Par ERASMUS+ programmu

Latvijas Mākslas akadēmija Erasmus programmas aktivitātes piedalās kopš 1998. gada – sākotnēji programmā Socrates Erasmus, no 2007. gada Mūžizglītības programmā Erasmus, bet kopš 2014. gada programmā Erasmus+. Darbojoties programmā "Erasmus", izveidojies ciešs sadarbības tīkls ar daudzām vadošajām mākslas un dizaina augstskolām Eiropā – šobrīd programmas Erasmus+ ietvaros Latvijas Mākslas akadēmiju saista sadarbības līgumi ar vairāk nekā 100 partneraugstskolām 27 valstīs.

Programma sniedz Latvijas Mākslas akadēmijas studentiem, mācībspēkiem un personālam vērtīgas studiju un praktizēšanās iespējas, kā arī iedvesmojusi virkni aizrautīgu ārvalstu studentu un mācībspēku viesoties Latvijā un gūt pieredzi tieši Rīgā. Balstoties uz šo ES izglītības programmu, Latvijas Mākslas akadēmija jau vairāk nekā 15 gadus veiksmīgi organizē studentu studiju un prakses mobilitātes, kā arī mācībspēku un darbinieku mobilitātes uz Erasmus+ dalībvalstīm - Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstīm un Turciju.

Latvijas Mākslas akadēmijai piešķirta Erasmus universitātes harta – Eiropas Komisijas izsniegts dokuments, kas atļauj piedalīties Erasmus+ programmas aktivitātēs līdz 2020. gadam.

PIC kods: 949253447
Erasmus ID kods: LV RIGA04
Hartas numurs: 60334-LA-1-2014-1-LV-E4AKA1-ECHE

Programma Erasmus+ ir pieejama visam akadēmiskajam un neakadēmiskajam personālam, kā arī viesdocētājiem. Erasmus+ docēšanas un stažēšanās mobilitātes norisinās saskaņā ar Latvijas Mākslas akadēmijas programmas Erasmus+ stipendiju konkursa nolikumu.
 
Programma Erasmus+ tiek īstenota ar Eiropas Savienības finansējuma un Latvijas Valsts līdzfinansējuma atbalstu. 
Sīkāka informācija:
Docēšana un stažēšanās