Kreisā mala
Labā mala
ERAF projekts “Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšana”, Nr. 1.1.1.5/18/I/014
Projekta “Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšana” (turpmāk tekstā – projekts) mērķis ir sekmēt Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta dalību Eiropas Pētniecības telpas bilaterālās un multilaterālās sadarbības projektu izstrādē un starptautiskajos pētniecības, tīklošanās un sadraudzības pasākumos. 
Projekta tiešā mērķa grupa ir Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts (turpmāk tekstā - LMA Mākslas vēstures institūts), zinātniskais personāls, vadošie pētnieki, jaunie mākslas zinātnes doktori un akadēmiskā doktora augstākās izglītības programmā „Māksla” studējošie doktoranti.

Plānotās projekta darbības:
1.Projekta vadība un īstenošana;
2.Programmas “Apvārsnis 2020” un Eiropas Savienības 9.Ietvara programmas projektu pieteikuma sagatavošana, t.sk. dalība starptautiskajos pētniecības, tīklošanās un sadraudzības pasākumos.
3.Starptautisku zinātnisko konferenču organizēšana Latvijā;
4.Projekta publicitātes pasākumi.
Plānotie projekta iznākuma rezultāti – sagatavoti, iesniegti un virs kvalitātes sliekšņa novērtējumu guvuši vismaz 2 (divi) projektu pieteikumi ES pētniecības un inovāciju pamatprogrammā "Apvārsnis 2020" un ES pētniecības un inovāciju 9. Ietvara programmas ietvaros, ir paaugstināta LMA Mākslas vēstures institūta starptautiskās konkurētspēja, pilnveidotas, tai skaitā starpdisciplināras pētniecības kompetences, nodrošināts jauno zinātnieku skaita pieaugums, mācību un mobilitātes pasākumos nodibināti jauni starptautiski kontakti, iegūta pieredze partnerības biržās un konferenču organizēšanā Latvijā.

Projekta īstenošanas vieta - Rīga, Kalpaka bulvāris 13.
Projekta kopējais finansējums ir 86 760,00 EURO, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 73 746,00 EURO un valsts budžeta finansējums 13 014,00 EURO.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2018. gada 1. augusta līdz 2022. gada 31. decembrim, kopā 53 mēneši.

Informācija publicēta 2018. gada 13.jūlijā