Kreisā mala
Labā mala
Apelācijas kārtība Latvijas Mākslas akadēmijā
Informācija reflektantiem par Uzņemšanas komisijas lēmumu apstrīdēšanas kārtību.
Saskaņā ar Latvijas Mākslas akadēmijas Uzņemšanas noteikumiem (5.12.) Uzņemšanas komisijas (UK) lēmumus reflektanti var apstrīdēt, iesniedzot apelācijas šādā kārtībā:

1) pēc konkursa rezultātu izziņošanas apelācijas var iesniegt Latvijas Mākslas akadēmijas rektorātā (6. telpā) sekretārei
2012. gada 31. jūlijā no plkst. 13.00 līdz 17.00
2012. gada 1. augustā no plkst. 10.00 līdz 13.00;


2) reflektants var iesniegt UK adresētu apelāciju par atsevišķa pārbaudījuma novērtējumu, kurā jānorāda konkrētu apelācijas iesniegšanas iemeslu;

3) UK savā sēdē koleģiāli izskatīs apelāciju darba dienas laikā kopš apelāciju iesniegšanas beigu termiņa;

4) apelācijas izskatīšanā kā eksperts piedalās akadēmiskā personāla pārstāvis, kurš nav UK  loceklis. Apelācijas izskatīšanā, pēc apelācijas iesniedzēja rakstiska lūguma, var tikt uzaicināts apelācijas iesniedzējs, kuram pēc apelācijas izskatīšanas rakstveidā tiks izsniegts UK lēmums. Nepieciešamības gadījumā UK var pieaicināt arī citas jautājuma izskatīšanā iesaistītās personas, kompetenta lēmuma nodrošināšanai;

5) UK apelācijas lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu Akadēmijas rektoram. Akadēmijas rektora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Komentāri