Kreisā mala
Labā mala
Studiju uzsākšana Mākslas akadēmijā – dokumentu pieņemšana, iestājpārbaudījumi, rezultātu paziņošana, līgumu slēgšana un cita noderīga informācija
Noderīga informācija par studiju uzsākšanu Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura programmā, maģistra programmā un doktorantūrā 2012./2013. studiju gadā - par prasībām, dokumentu pieņemšanu, iestājpārbaudījumiem, rezultātu paziņošanu, līgumu slēgšanu un citiem ar studiju uzsākšanu saistītiem būtiskiem jautājumiem. 
Detalizēta informācija par studiju uzsākšanu Latvijas Mākslas akadēmijā, kā ierasts, atrodama arī citos ierakstos sadaļā "VĒLIES IESTĀTIES AKADĒMIJĀ?"

Tikmēr zemāk redzamajos aprakstos atradīsiet kopsavilkumu par galveno:

STUDIJU UZSĀKŠANA BAKALAURA PROGRAMMĀ

Studiju uzsākšanai Bakalaura programmā ir nepieciešams:
1) pabeigta vidējā izglītība (dokuments par pabeigtu vidējo izglītību);
2) latviešu valodas un svešvalodas centralizēto eksāmenu sertifikāti;
3) sekmīgi nokārtoti īpašās piemērotības un sagatavotības pārbaudījumi mākslā;
4) konkursa prasībām (ja tāds ir) pietiekams pārbaudījumu sekmības līmenis.

Pieteikšanās iestājpārbaudījumiem un reģistrācija studijām:
- Reflektantu reģistrācija (dokumentu pieņemšana) studijām: 16.07.2012. – 20.07.2012. no plkst. 10:00 līdz 18:00
- Iestājpārbaudījumi: 23.07.2012. – 26.07.2012.
- Uzņemšanas rezultātu paziņošana: 31.07.2012. plkst. 12:00
- Studiju līgumu slēgšana: 02.08.2012. – 03.08.2012. (sīkāka informācija - klikšķināt šeit)

Noderīgi:
- Informācija par iestājpārbaudījumu darbu saņemšanu (klikšķināt šeit)
- Svarīga informācija reflektantiem, kuri jau studē kādā Latvijas augstskolā par valsts budžeta līdzekļiem (klikšķināt šeit)
- Apelācijas kārtība Latvijas Mākslas akadēmijā (klikšķināt šeit)

Reflektantiem LMA Uzņemšanas komisijā jāiesniedz:
- iesniegumu (jāaizpilda noteiktas formas iesniegums);
- dokumenta par pabeigtu vidējo izglītību kopija (jāuzrāda oriģināls);
- personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2005. gada, jāiesniedz latviešu valodas un svešvalodas centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas (jāuzrāda oriģināli);
- personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam, kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs un personām ar īpašām vajadzībām, jāiesniedz vidējās izglītības sekmju izrakstu (pielikumu vidējo izglītību apliecinošam dokumentam) vai dokumentus par nokārtotiem diviem centralizētajiem eksāmeniem;
- pases kopiju (jāuzrāda oriģināls);
- 6 fotogrāfijas;
- čeks par pārbaudījumu maksu*:
Ls 10,-  vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas apakšnozares reflektantiem;
Ls 15,-  glezniecības, grafikas, tekstilmākslas, tēlniecības, vides mākslas, metāla dizaina, stikla mākslas,
keramikas, modes mākslas, funkcionālā dizaina, vizuālās komunikācijas, scenogrāfijas un restaurācijas apakšnozaru reflektantiem.

* Maksas veikšana par iestājpārbaudījumu dokumentu reģistrēšanas pakalpojumu Latvijas Mākslas akadēmijā:
- maksājumu par dokumentu reģistrēšanas pakalpojumu reflektants varēs veikt LMA terminālā uz vietas ar maksājumu karti (lūdzam ņemt vērā: ar karti maksāt būs iespējams līdz plkst. 16:50);
- lai ietaupītu laiku un izvairītos no iespējamām rindām pie bankas termināla uz vietas Akadēmijā, maksājumu varat veikt arī pirms dokumentu iesniegšanas ar bankas pārskaitījumu, izmantojot sekojošos rekvizītus (kā apliecinājumu par veikto pārskaitījumu līdzi uz Mākslas akadēmiju ņemiet maksājuma uzdevuma izdruku):
LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA
Kalpaka bulvāris 13, LV-1867
Nod. maks. reģ. Nr. 90000029965
Konta Nr. LV62TREL9220051000000
Valsts kase TREL LV 22
Mērķis: 21351 - maksa par iestājpārbaudījumiem

Noderīgas saites:
- Uzņemšanas noteikumi (klikšķināt šeit)
- Iestājpārbaudījumu uzdevumi un grafiks (klikšķināt šeit)
- Nedaudz izvērstāka informācija par studiju uzsākšanu bakalaura programmā (klikšķināt šeit)

Papildinformācija:
- Studijas Latvijas Mākslas akadēmijā notiek tikai valsts apmaksātās studiju vietās.
- Studijas notiek latviešu valodā.
- Mākslas akadēmijā tiek realizētas tikai pilna laika (dienas) studijas.
- Akadēmijai nav dienesta viesnīcas.

Kontaktinformācija:
Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Mākslas akadēmijas Studiju daļu - mob. tel. +371 28311907.


STUDIJU UZSĀKŠANA MAĢISTRA PROGRAMMĀ

Iestājpārbaudījumi:
Maģistra studiju projekta pieteikums

Iesniedzamie dokumenti:
Reģistrējoties iestājpārbaudījumiem maģistrantūrā, reflektants iesniedz (uzrādot oriģinālus):
1) bakalaura izglītību apliecinoša dokumenta – diploma un sekmju izraksta - kopijas;
2) pases kopiju;
3) noteiktas formas iesniegumu (klikšķināt šeit);
4) 2 fotogrāfijas 3 x 4 cm (reflektantiem no citām augstskolām - 3);
5) maģistra studiju projekta pieteikumu (klikšķināt šeit);
6) čeku par dokumentu reģistrēšanas pakalpojumu (Ls 10,-)*.

Dokumentu iesniegšanas, projektu izskatīšanas un citi nozīmīgi datumi:
- Dokumentu iesniegšana: 16.07.2012. – 18.07.2012. no plkst. 10:00 līdz 18:00
- Projektu izskatīšana: 19.07.2012. – 23.07.2012.
- Uzņemšanas rezultātu paziņošana: 24.07.2012. (uzņemšanas rezultāti publicēti šeit - klikšķināt te)
- Studiju līgumu slēgšana: 26.07.2012. – 27.07.2012.

* Maksas veikšana par iestājpārbaudījumu dokumentu reģistrēšanas pakalpojumu Latvijas Mākslas akadēmijā:
- maksājumu par dokumentu reģistrēšanas pakalpojumu reflektants varēs veikt LMA terminālā uz vietas ar maksājumu karti (lūdzam ņemt vērā: ar karti maksāt būs iespējams līdz plkst. 16:50);
- lai ietaupītu laiku un izvairītos no iespējamām rindām pie bankas termināla uz vietas Akadēmijā, maksājumu varat veikt arī pirms dokumentu iesniegšanas ar bankas pārskaitījumu, izmantojot sekojošos rekvizītus (kā apliecinājumu par veikto pārskaitījumu līdzi uz Mākslas akadēmiju ņemiet maksājuma uzdevuma izdruku):
LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA
Kalpaka bulvāris 13, LV-1867
Nod. maks. reģ. Nr. 90000029965
Konta Nr. LV62TREL9220051000000
Valsts kase TREL LV 22
Mērķis: 21351 - maksa par iestājpārbaudījumiem

Noderīgas saites:
- Sīkāka informācija par Maģistra programmu (klikšķināt šeit)
- Sīkāka informācija par maģistra darba projektu (klikšķināt šeit) (t.sk. arī projekta titullapas un iesnieguma paraugi)

Papildinformācija:
- Studijas Latvijas Mākslas akadēmijā notiek tikai valsts apmaksātās studiju vietās.
- Studijas notiek latviešu valodā.
- Mākslas akadēmijā tiek realizētas tikai pilna laika (dienas) studijas.
- Akadēmijai nav dienesta viesnīcas.

Kontaktinformācija:
Maģistra programmas dekāne Ita Kamene un studiju metodiķe Aija Maslovska
Tel.: +371 26137572, +371 67332394
E-pasts: ita.kamene@lma.lv, magistrantura@lma.lv


STUDIJU UZSĀKŠANA DOKTORA PROGRAMMĀ

Iestājpārbaudījumi:
Promocijas darba tēmas pieteikums – teksts (apjoms ap 40 000 rakstu zīmēm) ar ieskatu pieteiktajā disertācijas tēmas problemātikā.

Iesniedzamie dokumenti:
Reģistrējoties iestājpārbaudījumiem doktorantūrā, reflektants iesniedz (uzrādot oriģinālus):
1) maģistra izglītību apliecinoša dokumentu  – diploma un sekmju izraksta - kopijas;
2) CV (norādot arī ziņas par bakalaura un vidējo izglītību – vai citām iepriekš iegūtajām izglītībām);
3) pases kopiju;
4) noteiktas formas iesniegumu;
5) 3 fotogrāfijas 3 x 4 cm;
6) ieteikumus no meistardarbnīcas vadītāja vai darba vietas;
7) zinātnisko darbu – publikāciju sarakstu;
8) dokumentus, kas apliecina piedalīšanos konferencēs, simpozijos, nolasīto referātu tekstus utt.;
9) promocijas darba tēmas pieteikumu – tekstu (apjoms ap 40 000 rakstu zīmēm) ar ieskatu pieteiktajā disertācijas tēmas problemātikā.

Dokumentu iesniegšanas, projektu izskatīšanas un citi nozīmīgi datumi:
- Dokumentu iesniegšana: 16.07.2012. – 18.07.2012. no plkst. 11:00 līdz 16:00
- Projektu izskatīšana: 19.07.2012. – 23.07.2012.
- Uzņemšanas rezultātu paziņošana: 24.07.2012. (uzņemšanas rezultāti publicēti šeit - klikšķināt te)
- Studiju līgumu slēgšana: 26.07.2012. – 27.07.2012.

Kontaktinformācija:
Doktora studiju programmas vadītājs prof. Ojārs Spārītis
Tel.: +371 29118230
E-pasts: ojars.sparitis@lma.lv 
Komentāri