Kreisā mala
Labā mala

AUDIO-VIZUĀLĀS MEDIJU MĀKSLAS NODAĻA

Audio-vizuālās mediju mākslas nodaļas galvenais uzdevums ir jauno mediju apguve un to pielietojums saistībā ar tradicionālajām mākslas vērtībām. Studiju laikā tiek padziļināti apgūti jaunie mediji, kā arī telpas un laika mijiedarbības jautājumi. Šo studiju ietvaros studenti var specializēties vizuālajā komunikācijā vai scenogrāfijā.

Abas specializācijas kopš 2006. gada ir apvienotas vienā nodaļā, jo abas nozares ir starpdisciplināras un lieliski papildina viena otras nepieciešamību pēc mediju tehnoloģijām un režijas.

Audio-vizuālās mediju mākslas nodaļas studiju un jaunrades darbam atbalstu sniedz „Digitālo tehnoloģiju laboratorija", kas ir Vizuālās komunikācijas katedras izveidota Akadēmijas struktūrvienība. Laboratorijas darbība notiek saskaņā ar Akadēmijas studiju gada plāniem un tā darbojas uz sava nolikuma pamata. Laboratorijai ir savs finansējums, kas tiek izmantots profesionālo un studiju mērķu sasniegšanai, kā arī vieslektoru darba apmaksai.

2006. gadā tika pieņemts arī nodaļas attīstības plāns, kura galvenās tēzes ir:
1. Pašreizējo specializāciju dalīšana šaurākā specializācijā, lai:
1.1. Studenti varētu gūt padziļinātākas zināšanas tieši sev interesējošās specialitātēs;
1.2. Rastos iespēja „atbrīvot" stundu sarakstu jauniem mācību priekšmetiem;
1.3. Rastos iespēja pieaicināt atsevišķus jaunus mācību spēkus, kas veicinātu plašāku skatījumu uz mākslas procesiem;
1.4. celtos nodaļas konkurētspēja un pieaugtu studentu apmaiņa.

2. Kultūrpolitiski svarīga ir animācijas specializācijas veidošana.
3. Jāstrādā pie audiokultūras vai skaņu mākslas, dizaina specializācijas attīstības.
4. Vienā specializācijā (varētu) tiks apvienoti digitālās pavairošanas, iespieddarbu un iespiedtehniku studijas.
5. Iespējama scenogrāfu sīkāka specializācija kino-TV scenogrāfijā un vides mākslā.

Plānots arī attīstīt nodaļas tehnoloģisko parku, izveidot atsevišķu bibliotēku, kā arī veicināt augstskolu sadarbību, studentu un pasniedzēju apmaiņu, radošās darbības popularizēšanu sabiedrībā.

Nodaļas studentiem sadarbojoties, tiek radīti reāli mākslas un kultūras projekti.

Audio-vizuālās mediju mākslas nodaļā iespējams studēt sekojošās apakšnozarēs:
- Vizuālās komunikācijas apakšnozare
- Scenogrāfijas apakšnozare

Audio-vizuālās mediju mākslas nodaļu vada profesors Jānis Murovskis.