Kreisā mala
Labā mala
Informācija par Latvijas Mākslas akadēmijas darba laikiem skašu nedēļā
Lai sekmīgi sagatavotos 2016./2017. studiju gada pavasara (otrā) semestra skatēm, ar Latvijas Mākslas akadēmijas rektora 2017. gada 18. aprīļa rīkojumu Nr. 01-6/ 137 - s LMA studējošajiem tiek atļauts no š. g. 21. aprīļa līdz 27. aprīlim  atrasties Akadēmijas telpās no plkst. 7.30  līdz  plkst. 24.00 (līdz plkst. 24.00 jāatstāj Akadēmijas telpas), stingri ievērojot  darba drošības un iekšējās kārtības noteikumus, kā arī noteikto darba laiku. Atrašanos Akadēmijas telpās obligāti jāsaskaņo ar katedru vadītājiem, darbnīcu, laboratoriju vadītājiem un katedru asistentiem vai metodiķiem.
Komentāri