Kreisā mala
Labā mala
Informācija 4. kursa studentiem par bakalaura darba iesniegšanas termiņiem un noteikumiem
2016./2017. studiju gadā BAKALAURA programmas diplomdarbu TEORĒTISKĀS DAĻAS Studiju daļā ir jāiesniedz 5 darba dienas pirms darbu aizstāvēšanas, tātad:
• Grafikas apakšnozares 4. kursa studentiem - 22. maijā;
• Latgales filiāles 4. kursa studentiem - 22. maijā;
• Tekstilmākslas apakšnozares 4. kursa studentiem - 23. maijā;
• Scenogrāfijas apakšnozares 4. kursa studentiem - 23. maijā;
• Vizuālās komunikācijas apakšnozares 4. kursa studentiem - 23. maijā;
• Modes mākslas apakšnozares 4. kursa studentiem - 24. maijā;
• Funkcionālā dizaina apakšnozares 4. kursa studentiem - 24. maijā;
• Vides mākslas apakšnozares 4. kursa studentiem - 24. maijā;
• Metāla dizaina apakšnozares 4. kursa studentiem - 24. maijā;
• Keramikas apakšnozares 4. kursa studentiem - 25. maijā;
• Stikla mākslas apakšnozares 4. kursa studentiem - 25. maijā;
• Tēlniecības apakšnozares 4. kursa studentiem - 25. maijā;
• Glezniecības apakšnozares 4. kursa studentiem - 26. maijā;
• Restaurācijas un Mākslas vēstures un teorijas apakšnozares 4. kursa studentiem - atbilstoši katedras noteiktajam datumam -  23. maijā.
Teorētiskās daļas jāizstrādā un jānoformē atbilstoši nolikumam!
Izņēmuma gadījumā  tās var tikt papildinātas ar diplomdarba gatavās versijas fotogrāfijām nedaudz vēlāk –  tūlīt pēc diplomdarba aizstāvēšanas. Arī teorētiskās daļas elektronisko versiju – CD disku ar fotogrāfijām var pievienot tūlīt pēc diplomdarba aizstāvēšanas. (CD jābūt anotētam, ieliktam vāciņā, kas ir piestiprināts pie diplomdarba aizmugurējā vāka iekšējās daļas.)
Studiju daļā jāiesniedz tikai parakstītas (tātad - no diplomdarba vadītāja, katedras vadītāja un nodaļas vadītāja akceptētas diplomdarbu teorētiskās daļas (neparakstītas netiks nepieņemtas!!!)).

Lai studējošais tiktu pielaists pie BAKALAURA DARBA AIZSTĀVĒŠANAS:
1) jābūt izlabotām visām nesekmīgajām atzīmēm iepriekšējos studiju gados (ja tādas ir, tās ir jāizlabo līdz 2017. gada 22. maijam),
2) jābūt noliktiem visiem apakšnozares bakalaura programmas eksāmeniem un ieskaitēm (ieskaitot brīvās izvēlēs priekšmetiem) līdz 2017. gada 22. maijam,
3) pēc  2016. /2017. studiju gada pavasara sesijas (ne vēlāk kā līdz  2017. gada 22. maijam) Studiju daļā obligāti jāiesniedz (aizpildīta) Studiju grāmatiņa,
4) līdz 26. maijam jāatdod atpakaļ LMA BIBLIOTĒKAS GRĀMATAS!!!
Ja studējošais nebūs nokārtojis saistības ar Akadēmiju - ATDEVIS ATPAKAĻ BIBLIOTĒKAS GRĀMATAS, tad NETIKS IZSNIEGTS BAKALAURA DIPLOMS līdz saistību nokārtošanai ar Akadēmiju.

Bakalaura darbs jāizstrādā un jānoformē (titulllapa u.c. nosacījumi) atbilstoši
LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJAS
NOSLĒGUMA DARBA UN NOSLĒGUMA DARBA TEORĒTISKĀS DAĻAS IZSTRĀDĀŠANAS UN IESNIEGŠANAS NOTEIKUMIEM!
(Noteikumi atrodami – www.lma.lv un LMA BIBLIOTĒKĀ).

Obligāti!!!
Piecas darba dienas pirms bakalaura darba aizstāvēšanas Studiju daļā ir jāiesniedz bakalaura darba TEORĒTISKĀ DAĻA.
Bakalaura darba vadītājam, katedras vadītājam un nodaļas vadītājam teorētiskās daļas titullapā ar savu parakstu jāapliecina, ka bakalaura diplomdarba praktiskā un teorētiskā daļa atbilst visām prasībām.
Komentāri