Kreisā mala
Labā mala
Iespēja nokārtot eksāmenu pie prof. Andra Rubeņa
Uzmanību bakalaura un maģistra studenti! Gadījumā, ja kaut kāda iemesla dēļ nav bijis iespējams nokārtot pārbaudījumus pie prof. Andra Rubeņa (Kultūras vēsturē un Filosofijas vēsturē), tad iespēja nokārtot eksāmenus būs 2017. gada 17. maijā plkst. 11.00 LMA 10. auditorijā!
1. Saskaņā ar LMA Studiju kārtības punktu 4.7., kas nosaka, ka Studentam, kas kādā pārbaudījumā ir saņēmis nesekmīgu vērtējumu, ir tiesības vienu reizi bez papildu maksas atkārtoti kārtot šo pārbaudījumu attiecīgās sesijas laikā. Studentam, kas nav ieradies uz pārbaudījumu bez objektīva, dokumentāli apliecināta attaisnojoša iemesla (slimība, ārkārtēji ģimenes apstākļi u. tml.), ir tiesības vienu reizi par papildu samaksu saskaņā ar LMA Senāta apstiprinātiem tarifiem kārtot šo pārbaudījumu attiecīgās sesijas laikā. Par pārbaudījuma kārtošanas laiku un vietu studentam iepriekš rakstiski jāvienojas ar studiju kursa docētāju.
2. Saskaņā ar LMA Studiju kārtības punktu 4.8., kas nosaka, ka par katru pārbaudījuma kārtošanas reizi ārpus sesijas (sesijas grafika) laika tiek noteikta maksa, saskaņā ar LMA Senāta apstiprinātiem tarifiem, neatkarīgi no studiju kursa, par kuru tiek kārtots pārbaudījums, apjoma kredītpunktos. Pārbaudījuma atkārtošana, lai uzlabotu sekmīgu vērtējumu, ir iespējama par maksu tikai vienu reizi.

Lai pārliktu eksāmenu, vispirms ir jāraksta iesniegums un jāizraksta rēķins, lai iemaksātu LMA norēķinu kontā € 14,- par eksāmena otrreizēju pārlikšanu un Studiju daļā jāsaņem INDIVIDUĀLĀ ATZĪMJU LAPA, lai ierakstītu eksāmena atzīmi.

Stipendiju konkursā tiek ņemta vērā pirmā atzīme, kas iegūta eksāmenā!
Komentāri