Kreisā mala
Labā mala
Iespēja nokārtot eksāmenu Latvijas mākslas vēsturē
UZMANĪBU, BAKALAURA PROGRAMMAS 2. kursa studenti! Gadījumā, ja nav nokārtots eksāmens (sesijas pagarinājums u.c. iemesli) pie doc. Riharda Pētersona Latvijas mākslas vēsturē [BA 2. kurss], tad to būs iespējams nokārtot 2017. gada 25. maijā plkst. 12.00 LMA 18. auditorijā! Referāti jāiesniedz 23. maijā līdz plkst. 16.00 5. telpā.
1. Saskaņā ar LMA Studiju kārtības punktu 4.7., kas nosaka, ka Studentam, kas kādā pārbaudījumā ir saņēmis nesekmīgu vērtējumu, ir tiesības vienu reizi bez papildu maksas atkārtoti kārtot šo pārbaudījumu attiecīgās sesijas laikā. Studentam, kas nav ieradies uz pārbaudījumu bez objektīva, dokumentāli apliecināta attaisnojoša iemesla (slimība, ārkārtēji ģimenes apstākļi u. tml.), ir tiesības vienu reizi par papildu samaksu saskaņā ar LMA Senāta apstiprinātiem tarifiem kārtot šo pārbaudījumu attiecīgās sesijas laikā. Par pārbaudījuma kārtošanas laiku un vietu studentam iepriekš rakstiski jāvienojas ar studiju kursa docētāju.
2. Saskaņā ar LMA Studiju kārtības punktu 4.8., kas nosaka, ka par katru pārbaudījuma kārtošanas reizi ārpus sesijas (sesijas grafika) laika tiek noteikta maksa, saskaņā ar LMA Senāta apstiprinātiem tarifiem, neatkarīgi no studiju kursa, par kuru tiek kārtots pārbaudījums, apjoma kredītpunktos. Pārbaudījuma atkārtošana, lai uzlabotu sekmīgu vērtējumu, ir iespējama par maksu tikai vienu reizi.

Lai pārliktu eksāmenu, vispirms ir jāraksta iesniegums un jāizraksta rēķins, lai iemaksātu LMA norēķinu kontā € 14,- par eksāmena otrreizēju pārlikšanu un Studiju daļā jāsaņem INDIVIDUĀLĀ ATZĪMJU LAPA, lai ierakstītu eksāmena atzīmi.

Stipendiju konkursā tiek ņemta vērā pirmā atzīme, kas iegūta eksāmenā!
Komentāri