Kreisā mala
Labā mala
Izvēles kurss maģistra programmai “Eksperimentālas metodes mākslas pedagoģijā"
Studiju kurss sagatavos studentus praktisku vizuālās mākslas nodarbību orga-nizēšanai un vadīšanai dažādu vecumu bērniem un pusaudžiem neformālos apstākļos. Mākslas pedagoģijas kursa nodarbības notiks Mākslas izglītības centrā „TRĪS KRĀSAS”, Miera ielā 33 (no oktobra - Miera ielā 15/3), elastīgi plānojot katram studentam ērtu laiku studiju kursa apguvei.
Īpašas priekšzināšanas nav nepieciešamas, pietiekami, ja studentam ir vispārīgas zināšanas un praktiska pieredze vizuālajā mākslā vai dizainā, kā arī interese ieklausīties audzēkņos un dalīties ar savām prasmēm. Studiju kursa ietvaros, asistējot mākslas pasniedzējiem un patstāvīgi vadot nodarbības, studenti iegūs noderīgu praktisku pieredzi, kā komunicēt ar dažādu vecumu bērniem un pusaudžiem, kā izdomāt jaunas mācību metodes saskaņā ar audzēkņu vajadzībām, kā savienot savas - mākslinieka vai dizainera - profesi-onālās intereses ar pedagoga lomu un kā izvērtēt mācību procesu un sasnie-gumus.

Kursa apjoms ir 1 KP, vērtējums ir ieskaites formā.

Interesenti lūgti pieteikties, atsūtot ziņu uz e-pastu vai telefonu. Piesakoties jānorāda vārds, uzvārds, specialitāte un kurss. Vietu skaits grupā ir ierobe-žots.

Ilze Vītola
ilze.vitola@lma.lv
29495195
Komentāri