Kreisā mala
Labā mala
(C daļas) izvēles kursi 2018./2019. studiju gada 1. semestrim
Studējošajam ir arī tiesības reģistrēt un iekļaut sekmju izrakstā studiju rezultātus, kas studiju laikā iegūti citās LMA bakalaura programmas apakšnozarēs, atbilstoši to programmu kredītpunktiem, kā arī citās augstskolās Latvijā vai ārzemēs.
Latvijas Mākslas akadēmijai ir noslēgti sadarbības līgumi ar Latvijas Kultūras akadēmiju un J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju.
Latvijas Kultūras akadēmijas piedāvātie izvēles kursi citu augstskolu studentiem
Izvēles kursi Latvijas Kultūras akadēmijā
(C daļas) priekšmeti, kurus piedāvā Kustība. Atēls. Skaņa. un Vizuālās komunikācijas apakšnozares 2018./2019. studiju gada 1. semestrī.
(C daļas) kursu saraksti, kurus piedāvā Mākslas zinātnes un Humanitāro zinātņu katedra LMA studentiem, kuri nestudē Mākslas vēstures un teorijas apakšnozarē 2018./2019. studiju gada 1. semestrī.